ΚαταχωρIση επιχειρισης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε τους Όρους Χρήσης (Συμβόλαιο Συνεργασίας) και συνεχίστε στην καταχώριση των στοιχείων και υπηρεσιών σας.

1. Ο Πάροχος αναλαμβάνει την καταχώρηση  και προβολή  στην  εφαρμογή  των στοιχείων του πελάτη ακριβώς όπως του δόθηκαν, με σκοπό να εμφανίζονται αυτά  στη αναζήτηση που θα γίνεται από τους χρήστες της εφαρμογής.

2. Η περίοδος προβολής και καταχώρησης του πελάτη είναι δώδεκα (12) μήνες και άρχεται από την ημερομηνία της πρώτης μέρας της προβολής του στην εφαρμογή, όπως ρητά αναφέρεται στην Αίτηση.

3. Ο πελάτης υποχρεούται με την παρούσα να τηρεί τους παρόντες όρους προβολής και καταχώρησης. Προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία στον Πελάτη, θα πρέπει να ενημερώσει τον Πάροχο με τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, επάγγελμα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail, url, fax, επιπλέον διευθύνσεις αλληλογραφίας, Α.Φ.Μ, αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο Πελάτης έχει την ευθύνη για την εισαγωγή και τη διαχείριση των κειμένων και των φωτογραφιών της διαφημιστικής προβολής και καταχώρησης, μέσω της πλατφόρμας που έχει δοθεί από τον Πάροχο προς αυτόν. Ο Πέλατης δηλώνει ρητά ότι  τα κείμενα ,οι φωτογραφίες και το εν γένει διαφημιστικό υλικό δεν θα είναι αντίθετα στα χρηστά ήθη και δεν θα παραβιάζουν τις διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας. Ο Πάροχος δε φέρει καμία ευθύνη για το διαφημιστικό υλικό που του προωθεί ο Πελάτης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για την επωνυμία, το σήμα, τον τηλεφωνικό αριθμό, το οποίο δεν ελέγχει και δε διασταυρώνει και για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Παρόχου, έναντι τρίτων και έναντι των Αρχών, είναι ο Πελάτης. Ο Πελάτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την πληρότητα, την ορθότητα και νομιμότητα των στοιχείων που έχει δηλώσει στον Πάροχο καθώς και του διαφημιστικού υλικού που χρησιμοποιεί, για την προβολή και καταχώρησή του μέσω της υπηρεσίας.

Ο Πελάτης οφείλει να δηλώσει τα πλήρη, αληθή, ακριβή και κάθε φορά ισχύοντα στοιχεία του στα σχετικά πεδία της Αίτησης και να ενημερώνει εγκαίρως τον Πάροχο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών με επιστολή του προς τον Πάροχο επί αποδείξει παραλαβής ή με e mail και έγγραφη επιβεβαίωση λήψης αυτού από τον πάροχο.

Ο Πελάτης με το παρόν δηλώνει ότι έχει την έγκριση να παρέχει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαφημίζονται στο κείμενο της διαφημιστικής καταχώρησης και προβολής και βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο της διαφημιστικής καταχώρησης και προβολής τηρεί τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Ο Πελάτης οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία του Παρόχου εξαιτίας παράβασης της παρούσας σύμβασης ή της νομοθεσίας που διέπει την παρούσα. Ειδικότερα ο Πελάτης δηλώνει ότι θα ευθύνεται για κάθε βλάβη που υφίσταται ο Πάροχος, αναλαμβάνοντας όλες τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής δικηγόρου, οι οποίες προκλήθηκαν από απαιτήσεις αποζημίωσης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου αναφορικά με την καταχώρηση και προβολή διαφήμισης που ζητήθηκε από τον Πελάτη.

4. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να εγκρίνει  το περιεχόμενο, τη μορφή, το μέγεθος, τη διατύπωση, την τυπογραφία και τις εικόνες της καταχώρησης και της διαφημιστικής προβολής. Επίσης ο Πάροχος μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο στην καταχώρηση του Πελάτη ώστε να συμμορφώνεται στις προδιαγραφές και τις τακτικές της δραστηριότητας επιχείρησης του παρόχου. Στην περίπτωση που το υλικό που καταχωρεί ή προωθεί ο Πελάτης αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου ή στους όρους της παρούσας σύμβασης, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να απορρίπτει μέρος ή ολόκληρη την καταχώρηση ή προβολή από τον Πελάτη.

Αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε κατηγορία, αναφορικά με τον τύπο και το είδος αυτής θα είναι ο Πάροχος ο οποίος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει όλες τις κατηγορίες που θα εμφανίζονται στην εφαρμογή και να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει την επιλογή κατηγορίας που ο Πελάτης έχει ζητήσει να καταχωρηθεί και να προβληθεί.

Με το παρόν ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά ότι ο Πάροχος δεν εγγυάται ότι η Διαφημιστική προβολή θα εμφανιστεί σε οιαδήποτε συγκεκριμένη θέση στην εφαρμογή παρέχεται στον πάροχο το δικαίωμα να εμφανίζει την εφαρμογή σε θέση και σειρά της επιλογής του.

Στην περίπτωση που η μορφή, η λειτουργία και η εμφάνιση της εφαρμογής αλλάξει,  ο Πελάτης δεν ειδοποιείται παρά μόνο εάν το κρίνει απαραίτητο ο Πάροχος.

5. Η καταβολή της αμοιβής θα αποδεικνύεται με την υπογραφή της παρούσης από τον Πελάτη και με την έκδοση του νόμιμα προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου από τον πάροχο.

6. Ο Πάροχος, αν και δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της εφαρμογής με το όνομα ¨BeautyApp¨ θα γίνεται αδιάκοπα ή χωρίς σφάλματα, τα οποία ενδεικτικά οφείλονται σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως τους παρόχους App Store και Play Store, αναλαμβάνει εντούτοις την υποχρέωση να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η εφαρμογή να λειτουργεί χωρίς διακοπές ή λάθη.

7. Α. Ο Πάροχος  με τη διευκρίνιση της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου δηλώνει ρητά ότι λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη. Ο Πάροχος δηλώνει και ο Πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και αφορούν τον ίδιο, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, θα τύχουν επεξεργασίας από τον Πάροχο και πιθανόν από άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες ή τυχόν άλλους υπεργολάβους με σκοπό την καταχώρησή τους στην εφαρμογή ¨BeautyApp¨, την είσπραξη του τιμήματος, την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων του Παρόχου και την τήρηση των εκάστοτε φορολογικών  υποχρεώσεων.

Β. Αποδέκτες των δεδομένων είναι ο Πάροχος, άλλα συνδεδεμένα Νομικά η φυσικά  πρόσωπα του Παρόχου συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικό που απασχολεί, οι χρήστες της υπηρεσίας, οι πιθανόν συνεργαζόμενες εταιρείες ή τυχόν άλλοι υπεργολάβοι, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο ο Πάροχος υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώσει τα στοιχεία, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Γ. Επίσης ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από τον Πάροχο με το παρόν σχετικά με το δικαίωμά του:

α) Για ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων και την ανακοίνωσή τους από τον Πάροχο σε τρίτους.

β) Για πρόσβαση στα δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία.

γ) Για αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με το Νόμο και για την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων που συνίστανται σε ανωτέρα βία κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, η υποχρέωση εκπλήρωσης της παρούσας, αναστέλλεται αζημίως για τον Πάροχο, εφόσον αυτή είναι αδύνατη ή υπερβολικά επαχθής, έως τη λήξη των γεγονότων που προκάλεσαν την αδυναμία της παροχής, με συνέπεια την διακοπή αυτής. Στην ως άνω περιγραφόμενη περίπτωση ο Πελάτης ουδεμίας αποζημίωσης δικαιούται.

9. Όλες οι ειδοποιήσεις, οι προσκλήσεις, οι ενημερώσεις και οι πάσης φύσεως γνωστοποιήσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και αφορούν στην εκτέλεση αυτής, θα κοινοποιούνται εγγράφως.

10. Α. Ο Πελάτης δηλώνει ρητά και αναγνωρίζει με την παρούσα ότι ο Πάροχος διατηρεί ακώλυτα και κατά την κρίση του το δικαίωμα να χρησιμοποιεί κάθε εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα, δήλωση, πορτραίτο, φωτογραφία, εικόνα οποιουδήποτε προσώπου ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα  ιδιοκτησίας η οποία προστατεύεται από το νομο, με τον τρόπο που του δόθηκαν από τον Πελάτη  προς καταχώρηση και προβολή και εγγυάται ότι τα ανωτέρω είναι απαλλαγμένα από κάθε δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου που απορρέει από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προστασίας της πνευματικής και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Β. Για κάθε διαφημιστικό υλικό και εν γένει στοιχείο που δίδεται από τον Πελάτη προς τον Πάροχο στα πλαίσια της εκπλήρωσης της παρούσας, αφενός ο Πελάτης δηλώνει και αποδέχεται πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και αποκλειστικός δικαιούχος του εκάστοτε εμπορικού σήματος που  τον αφορά και όλων των στοιχείων που αφορούν στην καταχώρησή και προβολή, αποδεχόμενος σα δική του οποιαδήποτε υποχρέωση του Παρόχου έναντι οποιουδήποτε τρίτου η οποία απορρέει από τις πιο πάνω διατάξεις.

Γ. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί ο Πάροχος από αξιώσεις  και απαιτήσεις αποζημίωσης που εγείρονται από τρίτους αναφορικά με κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας  καθώς και τη χρήση του εμπορικού σήματος επί του διαφημιστικού υλικού που ο Πελάτης προώθησε στον Πάροχο για την καταχώρηση και προβολή του.

Δ. Όπου στην παρούσα παράγραφο γίνεται αναφορά στον Πάροχο νοούνται και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 7(Β) της παρούσας ως αποδέκτης των δεδομένων του Πελάτη.

11. Ο Πάροχος δύναται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία μονομερώς και αζημίως καθώς και να διακόψει την καταχώρηση και προβολή οποτεδήποτε χωρίς να επέχει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη:

α) Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας.

β) Για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περίπτωση:

Ι. Μη συμμόρφωσης του Πελάτη σε οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

ΙΙ. Θανάτου ή κήρυξης του Πελάτη σε κατάσταση πτώχευσης ή παύσης  πληρωμών, μετατροπή της νομικής του μορφής, θέσης του υπό καθεστώς διάλυσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς και σε περίπτωση που ο Πελάτης καταστεί αφερέγγυος.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων και απαιτητών υποχρεώσεων του Πελάτη προς τον Πάροχο που απορρέουν από την παρούσα ή προγενέστερη σύμβαση προβολής.

Η καταγγελία γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Πελάτη και τα αποτελέσματά της επέρχονται άμεσα. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, καθίστανται αμέσως απαιτητές όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις του Πελάτη προς τον Πάροχο.

12. Η υπογραφή της αίτησης και της παρούσας συνιστά πλήρη απόδειξη για την επίτευξη της συμφωνίας της καταχώρησης και προβολής του Πελάτη, μη επιτρεπόμενης καμίας ανταποδείξεως.

13. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου της από τον ένα συμβαλλόμενο, δίνει το δικαίωμα στον άλλο να καταγγείλει τη σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση για την επίλυση  οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει ή σε περίπτωση διαφωνίας  για την ερμηνεία της παρούσας, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

14. Τα συμβαλλόμενα Μέρη δεν έχουν το δικαίωμα να παραχωρήσουν ή να εκχωρήσουν μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους από το παρόν με ή χωρίς αντάλλαγμα, δυνάμει οποιασδήποτε γενικά έννομης σχέσης προς οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 7 της παρούσας.

15. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα πρέπει να γίνεται εγγράφως, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου συμπεριλαμβανομένου και του όρκου.

16. Η ακυρότητα σύμφωνα με το νόμο, μέρους ή διατάξεως ή κεφαλαίου του παρόντος σε καμία περίπτωση δε θα επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτού.

17. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας απαιτηθεί η συγκατάθεση, έγκριση ή εξουσιοδότηση οποιουδήποτε από τα Μέρη, το Μέρος αυτό δεν έχει δικαίωμα να την αρνηθεί αδικαιολόγητα.

18. Η μη επίκληση ή άσκηση δικαιώματος από κάποιο συμβαλλόμενο Μέρος, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος αυτού στο μέλλον ή να θεωρηθεί το σχετικό δικαίωμα του συμβαλλόμενου Μέρους αδρανές.

19. Το παρόν αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση της πραγματικής βούλησης των Μερών αναφορικά με την καταχώρηση και προβολή του Πελάτη και αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία των Μερών. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα για να λάβει από ένα, κάθε συμβαλλόμενος